Poškození torzní trubky náhonu vztlakových klapek v trupu.

TÝKÁ SE / CLARIFICATIONS:  Poškození torzní trubky náhonu vztlakových klapek v trupu.
DATUM VYDÁNÍ / DATE OF NOTICE: 18.1.2017
DATUM ÚČINNOSTI / EFFECTIVE DATE: okamžitě, nejpozději před dalším vzletem
OMEZENÍ / LIMITATIONS:  není aplikováno
OVLIVNĚNÉ VÝROBKY / AFFECTED PRODUCTS:  Letouny TL 3000 Sirius všech výrobních čísel
VÝROBNÍ ČÍSLA OVLIVNĚNÝCH LETADEL / AFFECTED SERIAL NUMBERS:  všechna výrobní čísla
ČÍSLO BULETINU / NOTICE ID: 3.S.SI.2017
ČÍSLO NAHRAZENÉHO DOKUMENTU / SUPERSEDED NOTICE ID (if applicable):     -
POČET STRAN / PAGES: 7
DISTRIBUCE / DISTRIBUTION: na stránkách výrobce www.tl-ultralight.com   

REFERENCE / REFERENCES: www.tl-ultralight.com

OPATŘENÍ / CONDITION:

Během plánované prohlídky jednoho kusu TL 3000 Sirius bylo zjištěno, že vlivem chybně tvarovaného plechu uchycení středního kluzného uložení torzní trubky náhonu vztlakových klapek v trupu došlo ke vzniku vrubu na povrchu torzní trubky, který by mohl mít vliv na pevnost tohoto dílu. Zmenšení torzní pevnosti trubky by mohlo zapříčinit vážnou poruchu trasy ovládání vztlakových klapek. Protože se poškození tohoto typu může projevit až po dlouhodobějším používání letounu, je nutné provést okamžitou a neodkladnou prohlídku tohoto uložení. Tvarování plechu uchycení kluzného uložení zajišťuje axiální polohu kluzného válcového ložiska nasunutém na torzní trubce. Přílišné zahnutí dvojice tvarových zajištění může způsobit kontakt zajišťovacích částí plechu s rotující torzní trubkou (především při vysokých otáčkách torzní trubky), což v kombinaci s rotací trubky vytváří drážku po obvodu trubky, která oslabuje její průřez a nosnost. Okamžitá inspekce této partie letounu zabezpečí včasné odhalení případného poškození torzní trubky a umožní nahrazení vadných a poškozených dílů za nové. Cílem popisované úpravy je tedy vyloučit možnost přítomnosti vadného dílu plechu uchycení torzní trubky a poškození trubky. V případě nálezu uvedeného poškození kontaktovat o takovém nálezu výrobce letounu a provést neodkladnou výměnu poškozených částí před dalším vzletem. Tento SB obsahuje postup inspekce tak, aby ho mohl správně provést samotný provozovatel letounu. Nové díly torzní trubky a plechu držáku uložení budou po kontaktování výrobce TL-ULTRALIGHT na základě žádosti s uvedenou adresou dodání a uhrazení nákladů za přepravu výrobcem distribuovány zdarma.

V případě, že provozovatel nezajistí kompletní provedení tohoto buletinu, nebude výrobcem uznávána případná další poškození zapříčiněná neprovedením buletinu a výrobce neručí za případné škody zapříčiněné nesplněním podmínek popsaných v tomto buletinu.

POSTUP INSPEKCE:

Pořadí kroků, popis operace

Příprava letounu

- letadlo umístěte do vhodných prostor, založte kola klíny

- ujistěte se, že jsou všechny vypínače vypnuté a záchranný systém je zajištěn

  proti aktivaci.

Demontáž stropního přístrojového panelu

- demontujte stropní přístrojový plech ze stropního panelu (je-li letoun stropním   přístrojovým plechem vybaven). Plech je na kompozitový stropní panel uchycen   pomocí sedmi šroubů M4x12 (hlavy s křížovou drážkou). Plech se stropními   přístroji zůstane zavěšen ke stropu letounu na přístrojových kabelech.

Demontáž plechů palivoznaků

- demontujte dvojici plechů palivoznaků umístěných na bocích kompozitového  stropního panelu. Plechy jsou ke stropnímu panelu uchyceny pomocí čtveřice  šroubů M4x12 (zapuštěné hlavy s křížovou drážkou).

1.... kompozitový stropní panel / Ceiling cover - laminate

2 ... průhledná hadička palivoznaku / Fuel gauge transparency cylinder

3 ... vnitřní část palivoznaku / Inner part of the fuel gauge

4 ... plech palivoznaku / Outer metal part of the fuel gauge

5 ... šroub M4x12 / Screw M4x12

Demontáž stropního kompozitového panelu

- demontujte stropní kompozitový panel. Panel je k letounu uchycen pomocí   šroubů M4x12 a pásů suchého zipu.

- po odstranění stropního panelu je torzní trubka vztlakových klapek přístupná k  Inspekci

 Inspekce torzní trubky

- proveďte inspekci torzní trubky náhonu vztlakových klapek na přítomnost poškození v místě kluzných uložení trubky (1 x nebo 2 x dle modelu letounu).

 varianta A

2 uložení torzní trubky po stranách

varianta B

1 uložení torzní trubky ve středu délky

Poškození / drážka v torzní trubce náhonu vztlakových klapek

Výstupky plechu uchycení kluzného uložení trubky náhonu vztlakových klapek, jejichž přílišné zahnutí způsobuje v provozu poškození torzní trubky

- v případě nálezu poškození torzní trubky je zakázáno (drážka na povrchu   trubky) provádět další vzlet. Proveďte demontáž trubky náhonu vztlakové   klapky a uchycovacího plechu s kluzným vedením. Kontaktujte o nálezu výrobce letounu. Následně proveďte náhradu demontovaných dílů výrobcem dodanými náhradními díly.

- pokud je vnější průměr torzní trubky v místě úchytu kluzného vedení zeslaben oproti vnějšímu průměru trubky mimo místo kluzného uchycení o  0,15 mm a více, považuje se torzní trubka za poškozenou a je nutné ji vyměnit, včetně plechu způsobujícího poškození.

 Záznam o vykonání buletinu

- proveďte záznam do dokumentace letounu o provedení buletinu. Záznam proveďte v následující podobě:  Provedena inspekce dle závazného servisního buletinu 3.S.SI.2017. Provedená inspekce neodhalila poškození trubky torzního náhonu / odhalila poškození trubky torzního náhonu a díly byly vyměněny dle instrukcí uvedených v buletinu. Letoun je schopen dalšího provozu.

Soubory ke stažení

Fotogalerie