Kontrola svazků el. vedení za přístrojovou deskou.

TÝKÁ SE / CLARIFICATIONS: Kontrola svazků el. vedení za přístrojovou deskou.
DATUM VYDÁNÍ / DATE OF NOTICE: 30.4.2019
DATUM ÚČINNOSTI / EFFECTIVE DATE: okamžitě, nejpozději před dalším vzletem
OMEZENÍ / LIMITATIONS: není aplikováno
OVLIVNĚNÉ VÝROBKY / AFFECTED PRODUCTS: Všechny letouny TL 2000 Sting S4
VÝROBNÍ ČÍSLA OVLIVNĚNÝCH LETADEL / AFFECTED SERIAL NUMBERS: všechna výrobní čísla
ČÍSLO BULETINU / NOTICE ID: 5.S.ST.2019
ČÍSLO NAHRAZENÉHO DOKUMENTU / SUPERSEDED NOTICE ID (if applicable): -
POČET STRAN / PAGES: 3

OPATŘENÍ / CONDITION:

Během provozu flotily TL 2000 Sting S4 se vyskytla porucha způsobená porušením izolace svazku kabelů el. vedení s následujícím poškozením části přístrojového vybavení a kouřovým zápachem. Porušení izolace kabelů el. vedení došlo v místě dotyku svazku kabelů s hranou kompozitového centrálního interiérového sloupku v oblasti za hlavní přístrojovou deskou. K postupnému dotyku kabelového svazku s hranou centrálního sloupku došlo vlivem provozních vibrací letounu.

Jako nápravu potencionálního nevyhovujícího stavu TL-ULTRALIGHT navrhuje provedení okamžité inspekce stavu kabelových svazků za přístrojovou deskou u celé flotily provozovaných TL 2000 Sting S4 za účelem zabránění možné příčiny vzniku požáru nebo budoucího poškození vybavení letounu. Pro provedení inspekce není nutná žádná demontáž nebo specializované přípravky (postačí pouze vhodný zdroj světla)a smí ji vykonat provozovatel letounu.

POSTUP INSPEKCE: 

1) Příprava letounu

Odstavte a zabrzděte letoun (ideálně v krytých prostorách). Kola podvozku zajistěte klíny. Přesvědčte se, že je hlavní vypínač letounu v poloze vypnuto. Zajistěte rukojeť aktivace záchranného systému (pojistný čep). Demontujte horní motorový kryt a odpojte baterii (+ pól).

2) Inspekce stavu

Proveďte inspekci stavu svazků kabelů za přístrojovou deskou se speciálním zaměřením na oblast přechodu svazků do centrálního interiérového sloupku. Oblast je přístupná z kabiny letounu. Pro provedení inspekce použijte vhodný zdroj světla.

Přesvědčte se, že mezi kabelovými svazky a ostatními částmi letounu jsou dostatečné vůle (min. 10 mm) a zároveň jsou svazky kabelů upevněny tak, že k dotyku nemůže dojít ani během provozu letounu.

Pokud inspekce odhalí kabelové svazky s nedostatečnou vůlí, je nutné vůle zajistit. Kabelové svazky lze dodatečně upevňovat (vyvázat) přidáním dalších elektrikářských zdrhovacích sponek.

3) Dokončení

Zpětným připojením baterie a instalací horní motorové kapoty zkompletujte letoun zpět do letuschopného stavu. Ověřte funkci veškerého el. vybavení, které mohlo být inspekcí či nápravou nedostatečných vůlí ovlivněno.

4) Záznam do palubního deníku letounu

Proveďte záznam o vykonání závazného servisního buletinu do palubního deníku letounu v následující podobě:

Proveden závazný servisní buletin 5.S.ST.2019. Byla zjištěna/zajištěna minimální předepsaná vůle mezi kabelovými svazky.
          Dne: datum                                                                      Provedl: podpis


POZNÁMKA

V případě, že provozovatel nezajistí provedení tohoto buletinu, nebude výrobcem uznávána případná reklamace poškození letounu či jeho vybavení zapříčiněná neprovedením buletinu.

 

Fotogalerie